Phát triển năng lực nhân sự cho lãnh đạo và bộ phận nhân sự

Với các chương trình:

Huan luyen

8-24h

C01

HR Management

Quản nhân sự

C02

HR Golden toolbox

Quản nhân sự cho cấp quản

C03

Leading organization

Phát triển tổ chức

& con người

Đối tượng Dành cho chuyên gia

Nhân sự muốn phát triển và hoàn thiện năng lực và chuyên môn nhân sự

Dành cho quản lý cấp trung, chủ oanh nghiêp, quản lý nhân sự, giúp họ  nắm vững các công cụ quản lý tiến bộ để quản lý con người Dành cho chủ doanh nghiệp, quản lý nhân sự, để xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh và con người.

 

Trọng tâm Công cụ nhân sự, quy trình chính sách, cách thực hiện Nguyên lý, ứng dụng và giải pháp chủ động quản lý con người Tầm nhìn, chiến lược, định hướng nguồn nhân lực
Nội dung •Xây dựng hệ thống nhân sự hiện đại, đánh giá và phát triển, gìn giữ người tài

•Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ

•Báo cáo dữ liệu và hiệu quả nguồn nhân lực

•Chức năng hệ thống

•Chuyên gia tuyển dụng đào tạo , lương thưởng quan hệ lao động, văn hóa truyền thông và đối tác hân sự

•Vai trò cấp quản lý trong quản trị nhân sự

•Trở thành người sếp am hiểu và gắn bó với nhân viên

•Nhận diện đúng người có năng lực, tiềm năng và gắn kết

•Giao việc, quản lý và đánh giá chất lượng công việc của

•Động viên, khích lệ, tạo động lực và phản hồi kịp thời

•Văn hóa kỷ luật tự giác

•Chiến lược kinh doanh, chiến lược con người

•Vai trò của cấp lãnh đạo

•Đo lường hiệu quả nguồn nhân lực

•Tối ưu hóa cơ cấu và nguồn lực

•Tinh thần đồng đội như một đội bóng

•Xây dựng cán bộ nguồn

•Bầu khí quyển cho nhân tài

 

X
X