Hội thảo cung cấp kiên thưc quản trị nhân sự

Với các chủ đề:

Hội thảo

3h

A01

Talent

Bầu khí quyển cho nhân tài

A02

People +

Cố vấn quản nhân sự tiên tiến

 

A03

Modern HR

Quản nhân sự tiên tiến

Đối tượng Dành cho các doanh nghiệp đang phát triển, đang gặp nhiều thách thức xây dựng đội ngũ và giữ chân nhân tài , tạo ra bầu khí quyển thân thiện cho nhân tài Giúp bạn quản lý nhân sự hiệu quả và linh hoạt. Cố vấn giải pháp cho các tình huống quản lý nhân sự Dành cho chủ doanh nghiệp,  biết xây dựng và triển khai chiến lược  và  kế hoạch nhân sự
Trọng tâm Tạo ra môi trường doanh nghiệp văn hóa trọng người tài, đón tiếp và gìn giữ nhân tài

Đánh giá và phát triển đội ngũ kế thừa

Cố vấn nhân sự riêng cho bạn, giải pháp linh hoạt để quản trị doanh nghiệp hiện đại Hiểu sự khác biệt của hệ thống quản trị nhân sự tiên tiến

Cách xây dựng và triển khai hệ thống và chiến lược nhân sự

Nội dung 1.Người tài, tìm hay nuôi?

2.Gìn giữ và phát triển nhân tài

3.Tìm người phù hợp và tin cậy

4.Thấu hiểu con người, đánh giá toàn diện và khoa học năng lực một cá nhân

5.Chiến lược nhân sự để phát triển bền vững

6.Đội ngữ kế thừa

1.Cố vấn nhân sự tiên tiến

2.Thấu hiểu con người để tin cậy và giao phó

3.Trọng dụng và đối đãi với nhân viên

4.Phát triển và gắn bó nhân viên

5.Các thử thách và giải pháp nhân sự

1.Chiến lược nhân sự giúp phát triển bền vững

2.Bộ phận nhân sự tiên tiến.

3.Hệ thống nhân sự tự động

4.Đo lường hiệu quả nhân sự

5.Chi phí nhân sự

X
X