Cố vấn nhân sự là hoạt động kết nối chủ doanh nghiệp với các chuyên gia về nhân sự, giúp chủ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc nhân sự hiện có của doanh nghiệp.

Các vấn đề được cố vấn:

I. Tuyển dụng

1.Thiết kế công việc

2.Quảng bá tuyển dụng

3.Tìm người và lọc người

4.Đánh giá năng lực và tính cách

5.Thiết kết và thương lượng gói thu nhập

6.Huấn luyện hội nhập và phù hợp văn hóa

 

II. Chiến lược nhân sự

1.Chiến lược nhân sự linh hoạt

2.Tối ưu hóa cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận, vị trí then chốt

3.Xây dựng hệ thống nhân lực dự phòng

4.Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

5.Xây dựng chế độ phúc lợi, gắn bó dài lâu

 

III. Cố vấn sự vụ

1.Giải pháp quan hệ lao động: mâu thuẫn, thay đổi, thôi việc

2.Đánh giá xu hướng và định hướng nghề nghiệp

3.Quản lý và phát triển năng lực

4.Huấn luyện phong cách cá nhân và năng lực lãnh đạo

 

IV. Phát triển năng lực nhân sự

1.Chuyên gia và quản lý nhân sự

2.Giám đốc nhân sự

3.Đối tác nhân sự

4.Truyền thông

5.Tuyển dụng

6.Đào tạo phát triển

7.Quan hệ lao động

8.Cơ cấu tổ chức

X
X